УСЛУГИ
Прво акредитирано и овластено тело за Контрола и Сертификација на органско производство, преработки и промет
Балкан Биосерт Македонија ДООЕЛ во соработка со ИМО-Швајцарија нуди сертификација според следниве регулативи:
  • Европска Регулатива (ЕЗ) 834/2007 и 889/2008 за органско производство и етикетирање на органски производи
  • Македонскиот Закон за органско земјоделство и соодветните подзаконски акти
  • NOP стандардот на САД
  • Јапонската регулатива за производство на органска храна
  • Приватни марки (стандарди) за органско производство
Контрола и сертификација на растително производство, сточарство, пчеларство, собирање на диворастечки билки и плодови, преработка и трговија.
Сертификација според Македонскиот Закон за органско земјоделство.
Сертификација според Европската Регулатива за органско производство и етикетирање на органски производи.
Приватни марки (стандарди) за органско производство (Bio Suisse и др.).