ЗА НАС
Балкан Био Серт - Вашиот најдобар партнер за контрола и сертификација  
Балкан Биосерт е пионер и лидер во Македонија во областа на контрола и сертификација на органското производство.
Балкан Биосерт Македонија ДООЕЛ е прво акредитирано и овластено тело за Контрола и Сертификација на органско производство, преработки и промет, кое работи со одлично обучен, квалификуван и високо професионален персонал и нуди квалитетни и достапни услуги за сите заинтересирани органски производители, преработувачи и трговци.
 
Акредитации
Балкан Биосерт е Акредитиран од институтот за Акредитација на Република Северна Македонија, а овластен од страна на Министерството за Земјоделство, Шумарство и Водостопанство во РСМ.
Балкан Биосерт има Меѓународна Акредитација добиена од IOAS , со седиште во Северна Дакота , САД
Балкан Биосерт Македонија ДООЕЛ е финансиски независна компанија. Балкан Биосерт врши Контрола и Сертификација во согласност со  правосилни национални и меѓународни регулативи, правила и законски побарувања. Балкан Биосерт е Подружница на Балкан Биосерт ООД и е регистрирана во Основниот суд Скопје 1 со Решение бр. 4331/05 од 27.09.2005. 
Балкан Биосерт е Акредитиран од институтот за Акредитација на Република Северна Македонија, а овластен од страна на Министерството за Земјоделство, Шумарство и Водостопанство во РСМ и има Меѓународна Акредитација добиена од IOAS , со седиште во Северна Дакота , САД.
Балкан Биосерт Македонија е единственото сертификациско тело во Македонија кое е одобрено од страна на Европската Комисија, да врши контрола и сертификација според стандард еквивалентен на Европската регулатива 834/2007 и 889/2008. Тоа потврдува дека системот на Контрола и Сертификација кој го применува Балкан Биосерт, е еквивалентен со системот по кој работат сертификациските тела во ЕУ.
Балкан Биосерт Македонија добива признание од страна на Federal Office for Agriculture FOAG и во исто време потпишува договор со International Certification Bio Suisse AG да врши контрола според Bio Suisse стандардот. Овие достигнувања на Балкан Биосерт им овозможуваат на органските производители од Македонија да ги извезуваат органските производи во земјите на ЕУ и Швајцарија.
ПРОЕКТИ
ИМЕ Програм

Балкан Биосерт Македонија е горд соработника во активностите кои се реализираат како дел од Зелен Економски Сектор во ИМЕ Програмата.
Програмата има за цел развој на пазарот што води кон подобрување на можностите за пристојно вработување и пристојни приходи за млади, а особено за млади жени.

ConsCert проект

Овој проект е финална и заклучна мерка на SECO (Швајцарскиот државен секретаријат за економски работи) за консолидација на локалните сертификациски тела (Балкан Биосерт Скопје-Македонија; Албинспект-Албанија; Органик Стандард-Украина и Индосерт-индија).
Главната цел на проектот е да се олесни интеграцијата на малите и средни претпријатија во светската трговија преку сертифицирани органски производи, а со зајакнување на конкурентноста на локалните тела за сертификација. Проектот обезбедува поддршка за создавање на рамка погодна за развој на органскиот сектор во целните земји.

GreenPOP проект

Крајната цел на проектот е да се креира една оперативна и акредитирана (верификувана) програма за стручно образование и обука врз база на модуларни курсеви за доживотно учење за органското производство во Македонија, имплементирана од обучен кадар.
Проектот е финансиран со поддршка на Европската Комисија, во рамките на Еразмус+ Програмата, а преку Националната агенција за европски образовни програми и мобилност. Во реализација на истиот учествуваат партнери од Македонија, Холандија, Шпанија и Исланд.